Tilbuddets indhold

Kerneopgaven er at give et individuelt rehabiterings- og støttetilbud, således at borgeren opnår en så selvstændig og selvhjulpen tilværelse som muligt. Derudover er opgaven at skabe rammerne for en hverdag, med aktiviteter og oplevelser, der giver mening for den enkelte, som bor på Solgården i kortere eller længere tid, og samtidig at give støtte til de pårørenede. 

Ved længerevarende ophold udarbejdes ud fra bestilling fra myndighedsafdelingen en pædagogisk handleplan, der udgør rammen for opholdet. Handleplanen justeres løbende og i forbindelse med det årlige statusmøde, hvor især målene for fremtiden drøftes og evalueres i dialog.

Solgården modtager borgere til midlertidigt og længerevarende ophold efter almenboligloven (på ældreområdet tilbydes udelukkende ophold efter almenboligloven). Med henvisende kommune aftales formål med opholdet samt hvilke målsætninger Solgården skal være med til at vurdere, afklare eller understøtte. Det kan for eksempel dreje sig om aflastning, stabilisering af tilstand, udvikling af funktionsevnen, udredning af pædagogisk tilgang eller afklaring/vurdering af fremtidig bostøtte eller boform.

Der udfærdiges ud fra dette grundlag en pædagogisk handleplan, hvor mål for fremtiden fastsættes i dialog med beboeren, de pårørende, kommunen og Solgården.