Samarbejdspartnere

I forbindelse med ind-/udvisiteringer til eller fra Solgårdens tilbud er der et tæt samarbejde med relevante samarbjdspartnere fra kommune, socialpsykiatri, sygehuse, hjemmepleje eller andre botilbud for derved at sikre borgeren de bedst mulige betingelser for det videre forløb.

Med henblik på afklaring af forventninger til opholdet inddrages relevante sagsbehandlere, visitatorer og pårørende.