Målgruppe

Solgården henvender sig til 3 målgrupper

På det sociale område:

Solgården er et socialpsykiatrisk døgntilbud til borgere med psykiske lidelser og misbrugsdemente. På Solgården er der 32 boliger til sindslidende og misbrugsdemens.

Misbrugsdemente:

Målgruppen er kendetegnet ved et tidligere eller aktuelt misbrug, som har nedsat deres fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsniveau. Målgruppen for botilbuddet på Solgården er borgere fra cirka 25 år og opefter, hvor følgende kriterier er opfyldt:

 • kan ikke klare sig i egen bolig, eller mindre indgribende botilbud.
 • kan ikke fastholdes i ambulante behandlingssystemer.
 • har et tidligere eller aktuelt misbrug, der er kombineret med andre kognitive eller sociale problematikker.
 • har en mangelfuld egenomsorg.
 • udviser en uhensigtsmæssig adfærd, der ikke kan rummes i et almindeligt tilbud.

Solgården modtager også borgere med lettere psykiatriske lidelser og et samtidigt misbrug. Tilbuddet henvender sig ikke til borgere, hvor der overvejende er tale om et plejebehov.

Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser:

Målgruppen er kendetegnet ved et uhensigtsmæssigt adfærdsmønster i form af en problematisk, karakterafvigende, dysfunktionel eller udadreagerende adfærd med følgesymptomer, som ikke kan rummes i et almindeligt døgntilbud eller lignende tilbud, heller ikke med særlig støtte. Målgruppen er borgere fra cirka 25 år og opefter, hvor følgende er opfyldt:

 • Borgeren er diagnosticeret med en psykisk lidelse som personlighedsforstyrrelse, skizofreni, depression eller angst.
 • Borgerens psykiske lidelse er den dominerende, i forhold til konkurrerende problematikker.
 • Borgeren er, eller har været i behandling for sin psykiske lidelse.
 • Borgen har som følge af sin psykiske lidelse en betydelig eller varigt nedsat psykosocial funktionsevne, med behov for særlig pleje, støtte og omsorg.

Derudover kan andre borgere med komplekst eller omfattende støtte- og omsorgsbehov visiteres til Solgården, når myndighedsafdelingen skønner, at Solgården kan give borgeren et relevant tilbud.  

Selvom borgeren skulle ligge indenfor den skitserede målgruppe, er der borgere med en sådan adfærd, at Solgården ikke er det rigtige tilbud til at løfte opgaven. Derfor har Solgården følgende afvigelse fra målgruppen:

 • Borgere som har behov for lukkede bo- og institutionsformer.
 • Borgere som har så voldelig og destruktiv adfærd, at de skal bo i afskærmet bolig, svarende til en enkeltmandsforanstaltning.
På ældreområdet:

På Solgården er der 11 boliger til:

Ældre borgere, med stort behov for pleje og omsorg.