Etablering af ophold

Ophold etableres efter skriftlig ansøgning (og indstilling fra hjemkommune for ansøgere fra andre kommuner) til myndighedsafdelingen for henholdsvis social- og ældreområdet  under Social-, arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen i Tønder kommune.

Formål med ophold:

Formålet er at den enkelte beboer oplever trivsel, udvikling og kan bevare sin identitet og værdighed samt at hverdagen har et indhold, der giver mening for den enkelte. Herved opnår den enkelte beboer en så selvstændig og selvhjulpen tilværelse som muligt ud fra den enkeltes forudsætninger.

Målene for fremtiden drøftes ved det årlige statusmøde.

Midlertidigt ophold:

På socialområdet etableres midlertidigt ophold ligeledes efter henvendelse til og aftale med myndighedsafdelingen.

Formål med midlertidige ophold:

Et midlertidigt ophold kan for eksempel dreje sig om aflastning, stabilisering af tilstand, udredning af plejemæssig tilgang og afklaring vedrørende fremtidig boform. Formuleres i dialog med beboer, pårørende og kommune.

Det vil ofte dreje sig om:

  • at undgå indlæggelse, som ikke er begrundet i udredning og behandling
  • at vurdere/afklare de plejemæssige/miljøterapeutiske muligheder
  • at beboeren bliver så velfungerende og velbefindende i hverdagen som muligt
  • afklaring af fremtidigt botilbud